Programe În Turbo Pascal
  • Programul ce urmează afişează soluţiile ecuaţiei de gradul II

Program P1;
var a, b, c, d, x, y, z, r, s, t : real;
begin
writeln ('Calcularea solutiilor ecuatiei de Gr.II : ax2+bx+c=0');
writeln;
writeln('Introduceti valoarea lui a, b si c');
write ('a=');
readln (a);
write ('b=');
readln (b);
write ('c=');
readln (c);
d:=sqr(b)-4*a*c; writeln ('Discriminantul este = ',d:2:2);
if d<0 then write ('!!! Ecuatia nu are solutii !!!'); readln;
x:=-b-sqrt(d); y:=2*a;
z:=x/y; writeln ('x1=',z:2:2);
r:=-b+sqrt(d); s:=2*a;
t:=r/s; writeln ('x2=',t:2:2);
readln;
end.

  • Următorul program afişează valoarea maximă a 3 numere intregi:

Program P2;
var x, y, z, max : integer;
begin
writeln ('Intorduceti x, y si z');
write ('x='); readln (x);
write ('y='); readln (y);
write ('z='); readln (z);
if x>y then max:=x else max:=y;
if z>max then max:=z else max:=max;
writeln ('Valoarea maxima este ', max);
readln;
end.

  • Următorul program simulează funcționarea unui convertor numeric-analog-numeric

Program P3;
var x : char;
y : integer;
begin
write ('Introduceti caracterul —> ');
readln (x);
y:=ord(x);
writeln ('Numarul de ordine este —> ', y);
writeln ('ord(',x,')=',y);

write ('Introduceti numarul de ordine —> ');
readln (y);
x:=chr(y);
writeln ('Caracterul este —> ', x);
writeln ('chr(',y,')=',x);
readln;
end.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License